ตัวชี้วัด
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

ผลการประเมินจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

ยุทธศาสตร์ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้: สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 6

สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากร

ยุทธศาสตร์ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี: มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตใตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นพลเมือง

ร้อยละจำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แบ่งตามระดับการศึกษา

จำนวนเด็กที่ตั้งครรภ์ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี

จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบำบัดยาเสพติดลงลง ร้อยละ 10 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้: มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร

ผลการประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4