คำอธิบาย
        การใช้งานคลังข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีรายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

1. ปี        ผู้ใช้งานสามารถเลือก [ปี] ในภาพตัวอย่าง โดยข้อมูลในตารางแสดงตัวชี้วัดจะแสดงข้อมูลย้อนหลังจากปีที่เลือกทั้งหมด 5 ปี ในแต่ละตัวชี้วัดสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลระดับภูมิภาคและจังหวัดได้ โดยจะแสดงข้อมูลในปีที่ท่านเลือกไว้

2. สัญลักษณ์เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย        ในทุก ๆ 5 ปีของแผนชาติ ตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดจะมีค่าเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ระบบจึงแสดงสัญลักษณ์กำกับข้อมูล โดยสีเขียว หมายถึง เกินค่าเป้าหมาย สีแดงหมายถึง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

3. ค่าเป้าหมาย        ทุกตัวชี้วัดที่มีผลลัพธ์ ระบบจะแสดงค่าเป้าหมายของแผนชาติที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลค่าเป้าหมายจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลปีที่ผู้ใช้เลือกแสดงข้อมูล

4. แนวโน้ม        ระบบแสดงกราฟแนวโน้ม เพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละตัวชี้วัด ในระยะเวลา 5 ปีที่แสดงในตาราง มีทิศทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง

        หมายเหตุ ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดอาจจะมีรอบการจัดเก็บข้อมูลไม่ทุกปี ในตารางข้อมูลจึงไม่มีข้อมูลในปีนั้น ๆ

        ศึกษาข้อมูลแผนการศึกษาชาติ/เกณฑ์เป้าหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด