ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละกำลังแรงงาน
ปรับปรุง<50
พอใช้50-55
ดี55-65
ดีมาก>=65

สูตรการคำนวณ : z = x / y
x = จำนวนแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบสูงกว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษา
y = จำนวนแรงงานทั้งหมด
z = ค่าร้อยละของกำลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบมัธยมศึกษา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา