ผลการประเมินอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15-60 ปี

เกณฑ์การวิเคราะห์อัตราการรู้หนังสือ
ปรับปรุง<90
พอใช้90-95
ดี95-100
ดีมาก>=100

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูล จปฐ. ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา