ในระดับอื่น ๆ

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 230 433 -46.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 314 1,394 -77.47
ภาคกลาง 200 240 -16.67
ภาคตะวันออก 79 247 -68.02
ภาคตะวันตก 30 134 -77.61
ภาคใต้ 164 485 -66.19
ภาพรวมทั้งประเทศ 1,017 2,933 -65.33
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา