ระดับประถมศึกษา

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 371 307 20.85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 973 830 17.23
ภาคกลาง 352 320 10.00
ภาคตะวันออก 221 238 -7.14
ภาคตะวันตก 183 188 -2.66
ภาคใต้ 550 572 -3.85
ภาพรวมทั้งประเทศ 2,650 2,455 7.94
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา