ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 595 491 21.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,629 1,254 29.90
ภาคกลาง 630 427 47.54
ภาคตะวันออก 421 431 -2.32
ภาคตะวันตก 213 221 -3.62
ภาคใต้ 628 488 28.69
ภาพรวมทั้งประเทศ 4,116 3,312 24.28
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา