ผู้ที่มีอายุ 17 ปีลงมา

ภูมิภาค จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 1,409 2,070 -31.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,762 8,927 -24.25
ภาคกลาง 225 395 -43.04
ภาคตะวันออก 373 754 -50.53
ภาคตะวันตก 268 478 -43.93
ภาคใต้ 970 1,664 -41.71
ภาพรวมทั้งประเทศ 10,007 14,288 -29.96
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา