ผู้ที่มีอายุ 24 ปีลงมา

ภูมิภาค จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 7,617 11,273 -32.43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26,748 32,579 -17.90
ภาคกลาง 1,717 3,606 -52.38
ภาคตะวันออก 4,408 6,646 -33.67
ภาคตะวันตก 2,179 3,951 -44.85
ภาคใต้ 5,594 10,805 -48.23
ภาพรวมทั้งประเทศ 48,263 68,860 -29.91
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา