ในระดับอื่น ๆ

ภูมิภาค จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ภาคเหนือ 433.00 911.00 -52.47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,394.00 2,006.00 -30.51
ภาคกลาง 240.00 491.00 -51.12
ภาคตะวันออก 247.00 370.00 -33.24
ภาคตะวันตก 134.00 343.00 -60.93
ภาคใต้ 485.00 811.00 -40.20
ภาพรวมทั้งประเทศ 2933 4932 -40.53
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา