ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 44.00 156.00 -71.79
เชียงราย 15.00 30.00 -50.00
เชียงใหม่ 22.00 51.00 -56.86
ตาก 53.00 88.00 -39.77
นครสวรรค์ 32.00 26.00 23.08
น่าน 33.00 59.00 -44.07
พะเยา 3.00 14.00 -78.57
พิจิตร 4.00 43.00 -90.70
พิษณุโลก 29.00 85.00 -65.88
เพชรบูรณ์ 18.00 84.00 -78.57
แพร่ 27.00 29.00 -6.90
แม่ฮ่องสอน 11.00 4.00 175.00
ลำปาง 19.00 47.00 -59.57
ลำพูน 25.00 22.00 13.64
สุโขทัย 42.00 77.00 -45.45
อุตรดิตถ์ 24.00 38.00 -36.84
อุทัยธานี 32.00 58.00 -44.83
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา