ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จันทบุรี 8.00 42.00 -80.95
ฉะเชิงเทรา 26.00 30.00 -13.33
ชลบุรี 40.00 85.00 -52.94
ตราด 2.00 9.00 -77.78
นครนายก 37.00 34.00 8.82
ปราจีนบุรี 6.00 17.00 -64.71
ระยอง 9.00 24.00 -62.50
สมุทรปราการ 103.00 102.00 0.98
สระแก้ว 16.00 27.00 -40.74
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา