ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาญจนบุรี 7.00 16.00 -56.25
นครปฐม 43.00 167.00 -74.25
ประจวบคีรีขันธ์ 18.00 23.00 -21.74
เพชรบุรี 8.00 44.00 -81.82
ราชบุรี 29.00 35.00 -17.14
สมุทรสงคราม 6.00 4.00 50.00
สมุทรสาคร 2.00 19.00 -89.47
สุพรรณบุรี 21.00 35.00 -40.00
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา