ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กรุงเทพมหานคร 153.00 324.00 -52.78
ชัยนาท 5.00 2.00 150.00
นนทบุรี 22.00 37.00 -40.54
ปทุมธานี 24.00 38.00 -36.84
พระนครศรีอยุธยา 10.00 10.00 0.00
ลพบุรี 16.00 47.00 -65.96
สระบุรี 2.00 8.00 -75.00
สิงห์บุรี 3.00 12.00 -75.00
อ่างทอง 5.00 13.00 -61.54
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา