ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กระบี่ 21.00 40.00 -47.50
ชุมพร 17.00 27.00 -37.04
ตรัง 17.00 40.00 -57.50
นครศรีธรรมราช 73.00 109.00 -33.03
นราธิวาส 26.00 41.00 -36.59
ปัตตานี 8.00 18.00 -55.56
พังงา 29.00 13.00 123.08
พัทลุง 22.00 8.00 175.00
ภูเก็ต 11.00 40.00 -72.50
ยะลา 44.00 37.00 18.92
ระนอง 17.00 23.00 -26.09
สงขลา 85.00 192.00 -55.73
สตูล 55.00 111.00 -50.45
สุราษฎร์ธานี 60.00 112.00 -46.43
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา