ผู้ที่มีอายุ 24 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กระบี่ 191.00 368.00 -48.10
ชุมพร 353.00 524.00 -32.63
ตรัง 296.00 627.00 -52.79
นครศรีธรรมราช 559.00 1,172.00 -52.30
นราธิวาส 458.00 790.00 -42.03
ปัตตานี 546.00 1,297.00 -57.90
พังงา 179.00 330.00 -45.76
พัทลุง 221.00 513.00 -56.92
ภูเก็ต 168.00 286.00 -41.26
ยะลา 261.00 717.00 -63.60
ระนอง 120.00 220.00 -45.45
สงขลา 1,138.00 2,261.00 -49.67
สตูล 477.00 690.00 -30.87
สุราษฎร์ธานี 627.00 1,010.00 -37.92
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา