ผู้ที่มีอายุ 24 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 305.00 485.00 -37.11
เชียงราย 779.00 1,078.00 -27.74
เชียงใหม่ 1,228.00 1,677.00 -26.77
ตาก 312.00 515.00 -39.42
นครสวรรค์ 213.00 578.00 -63.15
น่าน 469.00 575.00 -18.43
พะเยา 418.00 482.00 -13.28
พิจิตร 276.00 412.00 -33.01
พิษณุโลก 542.00 938.00 -42.22
เพชรบูรณ์ 875.00 1,454.00 -39.82
แพร่ 335.00 508.00 -34.06
แม่ฮ่องสอน 92.00 142.00 -35.21
ลำปาง 427.00 586.00 -27.13
ลำพูน 279.00 393.00 -29.01
สุโขทัย 467.00 534.00 -12.55
อุตรดิตถ์ 341.00 634.00 -46.21
อุทัยธานี 259.00 282.00 -8.16
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา