การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
๙) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

60

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙