ตัวชี้วัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 แนวโน้ม
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๑) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ - ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ - ๕ ปี เพิ่มขึ้น 79.87
(เป้าหมาย 90)
83.03
(เป้าหมาย 90)
77.86
(เป้าหมาย 90)
80.00
(เป้าหมาย 90)
74.60
(เป้าหมาย 90)
๒) ประชากรอายุ ๖ - ๑๑ ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 102.60
(เป้าหมาย 100)
100.37
(เป้าหมาย 100)
112.27
(เป้าหมาย 100)
100.53
(เป้าหมาย 100)
95.29
(เป้าหมาย 100)
๓) ประชากรอายุ ๑๒ - ๑๔ ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 113.94
(เป้าหมาย 100)
111.29
(เป้าหมาย 100)
101.59
(เป้าหมาย 100)
101.63
(เป้าหมาย 100)
92.07
(เป้าหมาย 100)
๔) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (๑๕ - ๑๗ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี เพิ่มขึ้น 102.80
(เป้าหมาย 80)
101.68
(เป้าหมาย 80)
67.90
(เป้าหมาย 80)
66.94
(เป้าหมาย 80)
79.89
(เป้าหมาย 80)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.56
(เป้าหมาย 10.7)
7.16
(เป้าหมาย 10.7)
7.22
(เป้าหมาย 10.7)
7.39
(เป้าหมาย 10.7)
7.47
(เป้าหมาย 10.7)
คุณภาพการศึกษา (Quality)
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 15.68
(เป้าหมาย 50)
25.21
(เป้าหมาย 50)
18.86
(เป้าหมาย 50)
24.67
(เป้าหมาย 50)
23.30
(เป้าหมาย 50)
๓) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 4.72
(เป้าหมาย 5)
6.65
(เป้าหมาย 5)
6.06
(เป้าหมาย 5)
๖) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 87.02
(เป้าหมาย 85)
87.02
(เป้าหมาย 85)
๑๒) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 5.95
(เป้าหมาย 50)
9.87
(เป้าหมาย 50)
6.76
(เป้าหมาย 50)
11.13
(เป้าหมาย 50)
10.06
(เป้าหมาย 50)
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
๙) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น 52.92
(เป้าหมาย 60)
44.35
(เป้าหมาย 60)
45.04
(เป้าหมาย 60)
46.34
(เป้าหมาย 60)
47.21
(เป้าหมาย 60)