การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๔) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (๑๕ - ๑๗ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

80

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙