การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๓) ประชากรอายุ ๑๒ - ๑๔ ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน

ค่าเป้าหมาย

100

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙