คุณภาพการศึกษา (Quality)
๖) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น

ภูมิภาค ร้อยละการอ่านของคนไทย
ไม่พบข้อมูล
ค่าเป้าหมาย

85

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙