การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จังหวัด การศึกษาเฉลี่ย
กระบี่ 6.96
ชุมพร 7.43
ตรัง 7.03
นครศรีธรรมราช 7.24
นราธิวาส 5.79
ปัตตานี 6.09
พังงา 6.70
พัทลุง 7.21
ภูเก็ต 8.95
ยะลา 6.44
ระนอง 6.52
สงขลา 7.91
สตูล 6.74
สุราษฎร์ธานี 7.06
ค่าเป้าหมาย

10.7

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙