การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จังหวัด การศึกษาเฉลี่ย
กาญจนบุรี 6.52
นครปฐม 7.52
ประจวบคีรีขันธ์ 6.85
เพชรบุรี 7.35
ราชบุรี 7.05
สมุทรสงคราม 7.37
สมุทรสาคร 7.73
สุพรรณบุรี 6.29
ค่าเป้าหมาย

10.7

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙