การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จังหวัด การศึกษาเฉลี่ย
จันทบุรี 6.72
ฉะเชิงเทรา 7.47
ชลบุรี 8.74
ตราด 6.58
นครนายก 7.51
ปราจีนบุรี 7.50
ระยอง 7.76
สมุทรปราการ 8.95
สระแก้ว 6.10
ค่าเป้าหมาย

10.7

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙