การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จังหวัด การศึกษาเฉลี่ย
กรุงเทพมหานคร 9.44
ชัยนาท 6.82
นนทบุรี 9.94
ปทุมธานี 9.15
พระนครศรีอยุธยา 8.57
ลพบุรี 7.19
สระบุรี 7.75
สิงห์บุรี 7.91
อ่างทอง 7.43
ค่าเป้าหมาย

10.7

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙