การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จังหวัด การศึกษาเฉลี่ย
กาฬสินธุ์ 6.50
ขอนแก่น 7.63
ชัยภูมิ 6.35
นครพนม 6.71
นครราชสีมา 6.88
บึงกาฬ 5.99
บุรีรัมย์ 6.12
มหาสารคาม 7.19
มุกดาหาร 6.58
ยโสธร 6.21
ร้อยเอ็ด 6.25
เลย 6.64
ศรีสะเกษ 5.92
สกลนคร 6.47
สุรินทร์ 6.02
หนองคาย 6.71
หนองบัวลำภู 6.29
อำนาจเจริญ 6.33
อุดรธานี 6.84
อุบลราชธานี 6.42
ค่าเป้าหมาย

10.7

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙