การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
๕) ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ - ๕๙ ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จังหวัด การศึกษาเฉลี่ย
กำแพงเพชร 6.35
เชียงราย 6.06
เชียงใหม่ 7.48
ตาก 5.63
นครสวรรค์ 6.74
น่าน 6.73
พะเยา 6.58
พิจิตร 6.65
พิษณุโลก 7.48
เพชรบูรณ์ 6.51
แพร่ 7.05
แม่ฮ่องสอน 5.00
ลำปาง 7.49
ลำพูน 7.61
สุโขทัย 6.53
อุตรดิตถ์ 7.15
อุทัยธานี 6.43
ค่าเป้าหมาย

10.7

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙