ผู้ที่มีอายุ 17 ปีลงมา

จังหวัด จำนวนเด็กปีปัจจุบัน จำนวนเด็กปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กระบี่ 49.00 106.00 -53.77
ชุมพร 55.00 61.00 -9.84
ตรัง 75.00 172.00 -56.40
นครศรีธรรมราช 94.00 192.00 -51.04
นราธิวาส 48.00 74.00 -35.14
ปัตตานี 53.00 86.00 -38.37
พังงา 47.00 82.00 -42.68
พัทลุง 56.00 96.00 -41.67
ภูเก็ต 51.00 86.00 -40.70
ยะลา 48.00 87.00 -44.83
ระนอง 24.00 26.00 -7.69
สงขลา 172.00 264.00 -34.85
สตูล 102.00 163.00 -37.42
สุราษฎร์ธานี 96.00 169.00 -43.20
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง<= (-10)
พอใช้(-10) - (-5)
ดี(-5) - 0
ดีมาก> 0

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีที่ผ่านมา
y = จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ทีี่มาของข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา