สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สัดส่วนนักเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี
ปี
2565
75.83%
สายสามัญ
24.17%
สายอาชีพ
ปี
2564
65.24%
สายสามัญ
34.76%
สายอาชีพ
ปี
2563
56.40%
สายสามัญ
43.60%
สายอาชีพ
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2564 และแนวโน้มตามช่วงอายุ
15 - 39 ปี
10.90
40 - 59 ปี
8.55
60 ปีขึ้นไป
5.56
แนวโน้มร้อยละการรู้หนังสือของคนไทย ปี 2564
ปี 2564
99.42%
การใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/ทำงานของคนไทย (นาที)
ปี 2561
83.38
ร้อยละการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของประชากรไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี 2564
89.73%
แนวโน้มจำนวนคดีเด็ก
ปี 2564
14,701
แนวโน้มการตั้งครรภ์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ปี 2564
1,716
จำนวนเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
ปี 2564
48,263
ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ปี 2564
47.21%
ร้อยละจำนวนของผู้เรียนที่ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติอยู่ในระดับดี ปี 2564
ภาษาไทย
51.19%
ภาษาอังกฤษ
31.11%
คณิตศาสตร์
24.47%
วิทยาศาสตร์
31.45%