คุณภาพการศึกษา (Quality)
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ภูมิภาค ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ Onet
ผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ภาคเหนือ 52.96
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 47.89
ภาคกลาง 57.24
ภาคตะวันออก 53.35
ภาคตะวันตก 59.54
ภาคใต้ 45.23
ภาพรวมทั้งประเทศ 50.91
ค่าเป้าหมาย

50

ที่มาของข้อมูล :

ที่มาค่าเป้าหมาย : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙