กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
จันทบุรี 5.01
ฉะเชิงเทรา 5.30
ชลบุรี 6.10
ตราด 5.32
นครนายก 6.92
ปราจีนบุรี 5.66
ระยอง 5.49
สมุทรปราการ 6.69
สระแก้ว 4.59
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย