กลุ่มอายุ 40-59 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
จันทบุรี 7.65
ฉะเชิงเทรา 8.46
ชลบุรี 9.66
ตราด 7.81
นครนายก 9.48
ปราจีนบุรี 9.48
ระยอง 8.97
สมุทรปราการ 10.04
สระแก้ว 7.78
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย