กลุ่มอายุ 25-59 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กาญจนบุรี 8.96
นครปฐม 9.35
ประจวบคีรีขันธ์ 9.06
เพชรบุรี 9.65
ราชบุรี 9.49
สมุทรสงคราม 9.71
สมุทรสาคร 9.11
สุพรรณบุรี 8.45
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย