กลุ่มอายุ 25-59 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
จันทบุรี 8.82
ฉะเชิงเทรา 9.53
ชลบุรี 10.20
ตราด 8.71
นครนายก 10.27
ปราจีนบุรี 10.22
ระยอง 10.09
สมุทรปราการ 10.72
สระแก้ว 8.99
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย