กลุ่มอายุ 15-59 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
จันทบุรี 9.05
ฉะเชิงเทรา 9.71
ชลบุรี 10.23
ตราด 8.89
นครนายก 10.31
ปราจีนบุรี 10.32
ระยอง 10.09
สมุทรปราการ 10.82
สระแก้ว 9.19
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย