กลุ่มอายุ 15-59 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กรุงเทพมหานคร 11.50
ชัยนาท 9.27
นนทบุรี 11.78
ปทุมธานี 10.89
พระนครศรีอยุธยา 10.80
ลพบุรี 9.81
สระบุรี 10.17
สิงห์บุรี 10.91
อ่างทอง 10.20
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย