ระดับปี 1 และ ปวส.1

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย
กรุงเทพมหานคร 0.87
ชัยนาท 0.72
นนทบุรี 0.79
ปทุมธานี 0.66
พระนครศรีอยุธยา 0.58
ลพบุรี 0.83
สระบุรี 0.72
สิงห์บุรี 0.62
อ่างทอง 0.69
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย