มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญต่อสายอาชีพ

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
สายสามัญ สายอาชีพ
กระบี่ 73 27
ชุมพร 66 34
ตรัง 77 23
นครศรีธรรมราช 61 39
นราธิวาส 90 10
ปัตตานี 88 12
พังงา 66 34
พัทลุง 69 31
ภูเก็ต 62 38
ยะลา 87 13
ระนอง 67 33
สงขลา 69 31
สตูล 74 26
สุราษฎร์ธานี 70 30
เกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับ สามัญ : อาชีพ
ดีมาก 50-54 : 46-50
ดี 55-59 : 41-45
พอใช้ 60-64 : 36-40
ปรับปรุง >=65 : <=35

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย