มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญต่อสายอาชีพ

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
สายสามัญ สายอาชีพ
กาฬสินธุ์ 59 41
ขอนแก่น 55 45
ชัยภูมิ 59 41
นครพนม 61 39
นครราชสีมา 63 37
บึงกาฬ 54 46
บุรีรัมย์ 65 35
มหาสารคาม 60 40
มุกดาหาร 65 35
ยโสธร 50 50
ร้อยเอ็ด 56 44
เลย 59 41
ศรีสะเกษ 61 39
สกลนคร 54 46
สุรินทร์ 60 40
หนองคาย 60 40
หนองบัวลำภู 57 43
อำนาจเจริญ 58 42
อุดรธานี 51 49
อุบลราชธานี 60 40
เกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับ สามัญ : อาชีพ
ดีมาก 50-54 : 46-50
ดี 55-59 : 41-45
พอใช้ 60-64 : 36-40
ปรับปรุง >=65 : <=35

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย