มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญต่อสายอาชีพ

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
สายสามัญ สายอาชีพ
กำแพงเพชร 69 31
เชียงราย 64 36
เชียงใหม่ 69 31
ตาก 67 33
นครสวรรค์ 67 33
น่าน 69 31
พะเยา 68 32
พิจิตร 70 30
พิษณุโลก 65 35
เพชรบูรณ์ 62 38
แพร่ 61 39
แม่ฮ่องสอน 72 28
ลำปาง 61 39
ลำพูน 67 33
สุโขทัย 62 38
อุตรดิตถ์ 56 44
อุทัยธานี 70 30
เกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับ สามัญ : อาชีพ
ดีมาก 50-54 : 46-50
ดี 55-59 : 41-45
พอใช้ 60-64 : 36-40
ปรับปรุง >=65 : <=35

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย