ระดับอุดมศึกษา (ปี1) อาชีวศึกษา (ปวส.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กาญจนบุรี 17.22
นครปฐม 14.56
ประจวบคีรีขันธ์ 20.44
เพชรบุรี 22.64
ราชบุรี 18.93
สมุทรสงคราม 23.70
สมุทรสาคร 17.16
สุพรรณบุรี 17.50
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย