ระดับอุดมศึกษา (ปี1) อาชีวศึกษา (ปวส.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กระบี่ 14.35
ชุมพร 19.03
ตรัง 16.21
นครศรีธรรมราช 21.34
นราธิวาส 9.36
ปัตตานี 18.41
พังงา 15.10
พัทลุง 22.42
ภูเก็ต 18.69
ยะลา 15.78
ระนอง 16.52
สงขลา 20.59
สตูล 16.57
สุราษฎร์ธานี 15.42
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย