ระดับอุดมศึกษา (ปี1) อาชีวศึกษา (ปวส.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กรุงเทพมหานคร 15.63
ชัยนาท 28.72
นนทบุรี 17.02
ปทุมธานี 17.76
พระนครศรีอยุธยา 26.55
ลพบุรี 31.21
สระบุรี 28.81
สิงห์บุรี 33.39
อ่างทอง 24.84
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย