ระดับอุดมศึกษา (ปี1) อาชีวศึกษา (ปวส.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กำแพงเพชร 21.21
เชียงราย 17.35
เชียงใหม่ 15.91
ตาก 11.28
นครสวรรค์ 22.76
น่าน 21.93
พะเยา 23.99
พิจิตร 20.66
พิษณุโลก 25.74
เพชรบูรณ์ 20.29
แพร่ 31.57
แม่ฮ่องสอน 14.74
ลำปาง 35.69
ลำพูน 22.22
สุโขทัย 23.08
อุตรดิตถ์ 32.05
อุทัยธานี 19.74
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย