ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กาญจนบุรี 79.77
นครปฐม 89.33
ประจวบคีรีขันธ์ 79.98
เพชรบุรี 82.53
ราชบุรี 82.43
สมุทรสงคราม 84.27
สมุทรสาคร 90.76
สุพรรณบุรี 81.90
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70.00-79.99
ดีมาก >=80.00

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย