ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กรุงเทพมหานคร 99.97
ชัยนาท 91.64
นนทบุรี 103.22
ปทุมธานี 105.33
พระนครศรีอยุธยา 104.20
ลพบุรี 96.48
สระบุรี 101.60
สิงห์บุรี 93.97
อ่างทอง 94.45
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย