ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กาญจนบุรี 102.31
นครปฐม 97.57
ประจวบคีรีขันธ์ 100.15
เพชรบุรี 98.66
ราชบุรี 100.11
สมุทรสงคราม 93.59
สมุทรสาคร 62.81
สุพรรณบุรี 101.92
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย