ระดับอุดมศึกษา (ปี1-ปี4) และ ปวส.1-ปวส.3 ไม่รวมมหาวิทยาลัยเปิด

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
กาญจนบุรี 8.18
นครปฐม 7.17
ประจวบคีรีขันธ์ 9.89
เพชรบุรี 11.09
ราชบุรี 9.59
สมุทรสงคราม 11.55
สมุทรสาคร 9.32
สุพรรณบุรี 8.98
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70-79.99
ดีมาก >=80

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย