ระดับอุดมศึกษา (ปี1-ปี4) และ ปวส.1-ปวส.3 ไม่รวมมหาวิทยาลัยเปิด

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
กรุงเทพมหานคร 8.04
ชัยนาท 14.47
นนทบุรี 8.73
ปทุมธานี 8.49
พระนครศรีอยุธยา 13.28
ลพบุรี 13.64
สระบุรี 13.39
สิงห์บุรี 18.27
อ่างทอง 12.69
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70-79.99
ดีมาก >=80

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย